Emlak Danışmanı

1. ULUSAL YETERLİLİĞİN ADI / SEVİYESİ / REVİZYON NO: Emlak Danışmanı (Seviye 4) Rev.00
2. ULUSAL YETERLİLİĞİN KODU 17UY0332-4
  3. ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI: Bu ulusal yeterliliğin amacı Emlak Danışmanı (Seviye 4) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; – Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, – Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, – Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
4. REFERANS DOKÜMANLAR 13UMS0364-4 / Pazarlama Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 16UMS0519-4 / Satış Danışmanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı 12UMS0266-4 / Satın Alma Elemanı (Seviye 4) Ulusal Meslek Standardı
5. YETERLİLİK BİRİMLERİ ·         Zorunlu Birimler: –          17UY0332-4/A1: İSG, Çevre ve Kalite –          17UY0332-4/A2: İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma –          17UY0332-4/A3: Emlak Satışı/Kiralanması ve Sonrası İşlemleri
6. BELGELENDİRME BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ÖN ŞARTLAR:
    7. BELGE BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR ·  Nüfus Cüzdanı /Ehliyet/Pasaport Fotokopisi, ·   Yatırılan sınav ücreti dekontu ·  “Birim Tamamlama” veya “Yatay /Dikey Geçiş” başvurusu yapanlar için, başvurdukları ulusal yeterlilik ile ilgili Sahip oldukları Mesleki Yeterlilik Belgeleri
8. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Teorik Sınav YETERLİLİK BİRİMİ SORU SAYISI SÜRE (DAKİKA) GEÇME NOTU
17UY0332-4/A1: İSG, Çevre ve Kalite 20 30 % 70
17UY0332-4/A2: İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma 20 30 % 70
17UY0332-4/A3: Emlak Satışı/Kiralanması ve Sonrası İşlemleri 20 30 % 70
Performansa Dayalı Sınav YETERLİLİK BİRİMİ GEÇME NOTU
17UY0332-4/A2: İş Planı Yapma ve Portföy Oluşturma %70
17UY0332-4/A3: Emlak Satışı/Kiralanması ve Sonrası İşlemleri %70
Teorik ve Pratik Sınavlar -Teorik sınav, Ulusal Yeterliliklerde bulunan “Bilgiler” kontrol listesine göre hazırlanan sorularla gerçekleştirilir. 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için 1,5 dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %70’ine doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.   -Performans sınavı, Ulusal Yeterliliklerdeki “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Performans sınavında; beceri ve yetkinlik ifadelerinde yer alan ölçütlere uygun senaryo(lar), bilgi notları ve diğer açıklayıcı dokümanlar kullanılarak, adayların emlak satış/kiralama ve sonrasında yapılacak uygulamalarda; planlama, organizasyon, takip, ikna ve iletişim becerileri, iş kapsamına uygun inisiyatif alma, veri-alan-süreç hakimiyeti gözlemlenecektir. Bu amaçla; ·         Beceri ve yetkinlik uygulamalarını yapması istenecektir. ·         Değerlendiriciler gerekli gördükleri noktalarda, belirlenecek kurallara göre sorular sorup açıklamalar isteyebilirler. Bu soru ve açıklamaların içeriği ve kapsamı performans kontrol listelerinde tanımlanacaktır.   Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir.
9. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN DİĞER KOŞULLAR Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır.
10.  BİRİMLERİN GRUPLANDIRILMA ALTERNATİFLERİ Yeterlilik belgesi alınabilmesi için zorunlu birimlerin tamamından başarılı olunması gerekmektedir.
11. BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ: Emlak Danışmanı (Seviye 4) yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
12. BELGE GÖZETİM SIKLIĞI: Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması ile gözetim gerçekleştirilir.
13. YENİDEN BELGELENDİRME:   Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
14. SINAVI YAPACAK PERSONELİN NİTELİKLERİ       Değerlendiricilerin aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekmektedir: -Pazarlama ve satış konularında öğretmen/öğretim elemanı/eğitmen olarak 5 yıl eğitim vermiş olmak, -İlgili meslek kuruluşlarında (5362 sayılı Kanuna tabi emlak meslek odaları, 5174 sayılı Kanuna tabi emlak meslek komitesi bulunan ticaret odaları) kayıtlı olmak ve lisans mezunu olup, emlak alım satım alanında en az 5 yıl çalışmış olmak, -İlgili meslek kuruluşlarında (5362 sayılı Kanuna tabi emlak meslek odaları, 5174 sayılı Kanuna tabi emlak meslek komitesi bulunan ticaret odaları) kayıtlı olmak ve ön lisans mezunu olup, emlak alım satım alanında en az 7 yıl çalışmış olmak, -İlgili meslek kuruluşlarında (5362 sayılı Kanuna tabi emlak meslek odaları, 5174 sayılı Kanuna tabi emlak meslek komitesi bulunan ticaret odaları) kayıtlı olmak ve lise mezunu olup, emlak alım satım alanında en az 10 yıl süreyle ilgili meslek grubuna kayıtlı olarak çalışmış olmak.
 
Call Now ButtonHemen Ara