izmir escort

1. TARAFLAR

ELÇİ Belgelendirme Sertifikasyon Ltd.Şti, bundan sonra ELÇİ Belgelendirme olarak ifade edilecektir ve ELÇİ belgelendirme sınavlarında başarılı olan adaylar, bundan sonra Belgelendirilmiş Kişi olarak ifade edilecektir.  İş bu sözleşme, ELÇİ belgelendirme prosesi ve belgenin geçerliliği süresince, tarafların sahip oldukları hakları ve yükümlülükleri belirlemek üzere imza altına alınmıştır.

2. BELGELENDİRİLMİŞ KİŞİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

2.1       Belge Kullanımı;

Belgelendirilmiş Kişi; görevini her zaman hukuka bağlı, doğruluk ve dürüstlük içinde uygulamak, kişisel bağlantıları bir kenara bırakıp işvereni, ister müşterisi veya çalıştığı kurumun tedarikçisi olsun sözleşme yaptığı ilgili tüm taraflara profesyonel iş ilişkisi çerçevesinde davranmakla ve aşağıdaki hususları sağlamakla yükümlüdür.

 

 1. Belgelendirilmiş Kişiye, belgenin geçerlilik süresi içinde kullanım hakkı verildiğini bilmekle,
 2. Belgelendirilmiş Kişinin; hiçbir suretle belgeyi başkasına devredemeyeceği, kullandıramayacağı ve belge üzerinde değişiklik yapamayacağını bilmekle,
 3. Belgelendirilmiş Kişinin; ELÇİ Belgelendirme ve belge kullanımından etkilenen diğer taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde Belgeyi kullanmayacağını ve doğru olmayan beyanlarda bulunmayacağını bilmekle,
 4. Belgeyi kullandırma hakkının ELÇİ Belgelendirme’ye ait olduğunu ve ELÇİ Belgelendirme’nin belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkilerini kabul etmekle,
 5. ELÇİ Belgelendirme tarafından belirtilen belge kullanım şartlarına uymadığının tespit edilmesi halinde, belgesinin askıya alınabileceği veya iptal edilebileceğini bilmekle,
 6. Almış olduğu belgenin geçerliliği boyunca; gözetim, belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları ELÇİ Belgelendirme’nin web sayfasından ve kişisel portallarından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmekle,
 7. ELÇİ Belgelendirme tarafından internet sayfasından veya adayların / belgelendirilmiş kişilerin kişisel sayfalarından yapılan duyurular tebligat niteliğinde olduğunu bilmekle,
 8. Belgelendirilmiş Kişi; belgelendirmenin askıya alınması veya geri çekilmesi durumunda ELÇİ Belgelendirme veya belgelendirmeye ilişkin tüm beyanlarını kullanımını durdurmalı ve ELÇİ Belgelendirme tarafından düzenlenen her türlü belgeyi iade etmekle,
 9. Belgelendirilmiş Kişi; ELÇİ Belgelendirme tarafından ilan edilen yöntem ve sıklığa uygun olarak gözetim kanıtlarını ELÇİ Belgelendirme‘ye sunmakla,
 10. Belgelendirilmiş Kişi; belgelendirme şartlarını yerine getirmeye devam etme kapasitesini etkileyebilecek kişisel durumundaki tüm değişiklikleri (çalıştığı endüstri veya alanın yapısında, Yeterliliği olmayan bir kişiden kaynaklanan risklerde, Teknolojideki süregelen değişikliklerde ve belgelendirilmiş kişilere ilişkin şartlarda ve taraflar arasındaki şartlarda bir değişiklik yapılması durumunda) ve hizmet sunumunun geçici olarak veya tamamen durması ve aksaması halini 30 (otuz) gün içerisinde ELÇİ Belgelendirme’ye yazılı olarak bildirmekle,
 11. Ulusal Yeterlilikler doğrultusunda, Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, ELÇİ Belgelendirme tarafından belirtilen yönteme uygun olarak değişen şartlara uymak ve gerekli kanıtları ELÇİ Belgelendirme’ye sunmakla,
 12. Belgelendirme programının kapsamında meydana gelen değişikliklere uyum sağlamak için ilave bir sınav/değerlendirme gerekli olduğunda, ELÇİ Belgelendirme tarafından ilan edilecek sınav/değerlendirme ücretini ödemek ve uyum sürecinin gereğini yerine getirmekle,
 13. Belgelendirilmiş Kişi; her ne sebeple olursa olsun  başvuru formu ve eklerindeki bilgilerde değişiklik olması durumunda bunu en geç 30 (otuz) gün içerisinde ELÇİ Belgelendirme’ye bildirmek ve bununla ilgili belgeleri göndermekle,
 14. Belgeyi, onaylanan kapsam dışında kullanmamakla, tespit edilip yazılı uyarı yapıldığı halde bu kriterlere uymayarak belge kullanmaya devam eden kişiler hakkında yasal işlem yapılacağını bilmekle,
 15. Belgelendirilmiş Kişi; belge üzerinde herhangi bir yırtılma veya anlaşılmasını engelleyecek tahribat söz konusu olursa, bu durumlarda belgenin kullanımına son vermeli ve belgenin yenilenmesi için eski belge ile birlikte ELÇİ Belgelendirme‘ye başvurmakla,
 16. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımına son vermekle,
 17. Belgenin geçerlilik süresi sonunda belge kullanımına devam etmek için ELÇİ Belgelendirme tarafından belirtilen yeniden belgelendirme gerekliliklerini yerine getirmekle,
 18. Belgeyi, belge kullanımından etkilenen taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanmamakla ve doğru olmayan beyanlarda bulunmamakla,
 19. Sahip olduğu belgeye istinaden istihdam edilmesi veya serbest olarak çalışması durumunda, işveren/işyeri bilgilerini doğru ve eksiksiz olarak ELÇİ Belgelendirme’ye bildirmek ve güncelliğini sağlamakla,
 20. Belgelendirmeye ve belge kullanımına esas teşkil eden bilgilerin (kimlik bilgileri, başvurulan sınav bilgileri, itiraz öncesi ve sonrasındaki başarı durumu bilgileri, gözetim kanıtları, askıya alma ve iptale ilişkin kararlar, yeniden belgelendirme sonuçları vb.) MYK’ya, TÜRKAK’a ve yasal gereklilikler doğduğunda ilgili mercilere bildirileceğini kabul etmekle,
 21. Belgelerin kullanımı konusunda MYK tarafından belirtilen diğer usul ve esaslara uymakla,

yükümlüdür.

2.2       Logoların/Markaların Kullanımı

 1. ELÇİ Belgelendirme web sayfasında ilan edilen Belge, Marka ve Logo Kullanım Prosedürü’ne uymakla,
 2. Logo/marka kullanım şartlarına uyulmaması halinde belgesinin askıya alınabileceği veya iptal edilebileceğini bilmekle,
 3. ELÇİ Belgelendirme logosunu kartvizit, broşür, internet sitesi, üzerine basamamakla,
 4. Logo/işaret sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanları dışında kullanmamakla,
 5. Logo/işaretlerin kullanıldığı tüm yerlerde, logo/işaretlerin ürüne/hizmete ait olmadığı sadece çalışan personele ait olduğu (belge numarası ile birlikte) bilmekle,
 6. Belgelendirilmiş Kişi, belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde belgelendirilen personel veya çalıştıkları kuruluş, logo/işaret kullanımını durdurmakla,
 7. Logolar da izin verilenlerin dışında hiçbir değişiklik yapılmamakla, Renkleri ve yazı karakterleri değiştirerek kullanmamakla,
 8. Kurum logosu dışında TÜRKAK işareti ve/veya MYK logosu tek başına belge sahibine verilmeyeceğini bilmekle, ELÇİ Belgelendirme logosu, TÜRKAK logosu ve MYK logolarıyla birlikte kullanmakla,
 9. Belgelendirilmiş Kişi veya çalıştıkları kuruluş, belgenin geçerliliği devam ettiği sürece bu sözleşme hükümlerine uymakla,
 10. Logoların ve belgelerin izin verilenden farklı şekilde veya izinsiz kullanıldığının saptanması durumunda, Belgelendirilmiş Kişi hakkında yasal işlem uygulanacağını bilmekle,

yükümlüdür.

3. ELÇİ BELGELENDİRME’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 1. Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim,  belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarıları ELÇİ Belgelendirme’nin web sayfasında bildirmekle,
 2. Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahiplerini değişen şartlara uygunluğunu doğrulamak ve gerekirse yeniden belgelendirme yapmakla,
 3. Belgelendirme süreçleriyle ilgili tüm itiraz veya şikâyetlerin tarafsız bir şekilde ve zamanında değerlendirilmesini sağlamakla,
 4. Belgelendirme prosesi sırasında veya başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş kişinin haricindeki kaynaklardan elde edilen bilgileri, kanunlar bilgilerin ifşa edilmesinin zorunlu kılmadığı sürece, bireyin (başvuru sahibi, aday veya belgelendirilmiş kişinin) yazılı onayı olmaksızın ifşa etmemekle,
 5. Gizli bilgileri kanunlar gereği ifşa etmek zorunda olduğu durumlarda, ilgili kişi kanunlarca aksi belirtilmediği sürece, hangi bilgilerin ifşa edileceği konusunda bilgilendirmekle,
 6. Faaliyetlerimiz gereği proseslerde elde ettiğimiz, kişilere ait tüm bilgi ve belgelerin gizliliğini korumak adına, belgelendirme sürecinde yer alan tüm personele tarafsızlık ve gizlilik hükümlerini içeren yasal olarak uygulanabilir “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı “ imzalatmakla,
 7. Adayların ve Belgelendirilmiş Kişilerin, kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla,
 8. ELÇİ Belgelendirme logo/marka kullanım şartlarını başvuru sahibi, aday ve belge sahiplerinin erişimine açık olacak şekilde ELÇİ Belgelendirme’nin web sayfasında duyurmakla,

yükümlüdür.

4. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Belgelendirilmiş aday, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna gitmeden önce ELÇİ Belgelendirme’ye başvurmayı, gerektiğinde ELÇİ Belgelendirme’nin itiraz ve şikâyet süreçlerini tüketmeyi; bunlardan sonuç alamadıkları takdirde yargı yoluna gitmeyi ve yetkili mahkeme olarak Türkiye Cumhuriyeti İstanbul mahkemelerini kabul ederler.

 

Yukarıda belirtilen şartları kabul ettiğimi ve okuyarak imzaladığımı beyan ederim.