Aday Sözleşmesi

1. SÖZLEŞMENİN AMACI VE İÇERİĞİ

1.1 Bu sözleşme ile, ELÇİ BELGELENDİRME SERTİFİKASYON LİMİTED ŞİRKETİ (bundan sonra ELÇİ olarak ifade edilecektir) ile MYK- Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için ELÇİ BELGELENDİRME SERTİFİKASYON LİMİTED ŞİRKETİ’ne başvuruda bulunan ve başvuruları onaylayan kişiler arasında, (bundan sonra “ ADAY” olarak ifade edilecektir), her iki tarafın hakları ve yükümlülüklerini belirlemek üzere imza altına alınmıştır.

2. SÖZLEŞME TARAFLARINA AİT BİLGİLER

3. TARAFLARA AİT YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1.     Aday’a Ait Hak ve Yükümlülükler

 • Adayın, belgelendirme prosesi boyunca tarafsız ve adil davranılma hakkı vardır.
 • Yasal zorunluluk olmadıkça, belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleşmesi sırasında ELÇİ’ ye bildirmiş olduğu bütün kişisel bilgi ve belgelerin gizliliğinin korunması hakkı vardır.
 • Aday; engelli veya itina gösterilmesi gereken kişi ise özel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik gerekli önlemlerin ELÇİ tarafından alınması hakkı vardır.
 • Adayın; ELÇİ tarafından yapılan sınavlarda başarılı olduğu her bir yeterlilik birimi için, talep etmesi halinde ELÇİ ‘ den başarı durumunu gösteren birim başarı belgesi alma hakkı vardır.
 • Birim başarı belgesine sahip adayın, birimlerinin geçerlilik süresi boyunca, ilgili birimi içeren ulusal yeterliliklerden Mesleki Yeterlilik Belgesi almak istemesi durumunda (birim birleştirme, yatay/dikey geçiş durumları), söz konusu birimlerden muaf tutulma hakkı vardır.
 • Adayın, Europass Sertifika Eki hakkında bilgilendirme hakkı vardır. Aday ELÇİ tarafından yapılan sınavlarda başarılı olup Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandığında Europass Sertifikası Ekini, Europass Merkezi veri tabanından indirilebileceği gibi söz konusu dökümanı ELÇİ’ den de talep edilebilir.
 • ELÇİ tarafından, ilk girdiği sınavda başarısız olan adayın, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren 1 (yıl) içinde en az bir sınava girme hakkı vardır.
 • İşsizlik ve belgelendirme ücretinin 35.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı işsizlik sigortası kanunu çerçevesinde işsizlik sigortası fonundan karşılanması halinde ilk girdiği sınavda başarısız olan adayın başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için ilave sınav ücreti alınmadan ilk sınav tarihinden itibaren bir yıl içerisinde 2 (iki)kez daha sınava girme hakkı vardır.
 • Adayın ilk defa sınava girdiği ve başarısız olduğu ulusal yeterlilikte 1 (bir) yıl içerisinde ELÇİ tarafından sınav açılmaması durumunda; aday ödemiş olduğu ücretinin tamamının iadesinin talep etme hakkına sahiptir ve ELÇİ bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
 • Adayın, ELÇİ belgelendirme faaliyetleri ile ilgili şikâyet ve itiraz hakkı vardır.
 • Aday, belgelendirme başvurusu değerlendirilip onaylandıktan sonra, sınavlara ilişkin tüm duyuruları ( açılan sınavların hangi ulusal yeterlilikte olduğunu, başvurusunun onayladığı ulusal yeterlilikte ilgili açılan sınavlara ait Sınav Merkezi, tarihi ve saatini vb.) elcibelgelendirme.com internet adresinden yayınlanan sınav takvimi üzerinden takip etmekle yükümlüdür.
 • Aday, başvuru esnasında ELÇİ’ ye vermiş olduğu e- posta adresi üzerinden, ELÇİ’nin kendisine yapmış olduğu duyuruların tebligat niteliği taşıdığını, bu duyuruların takip etmediği takdirde uğrayabileceği hak kayıplarından ELÇİ’nin sorumlu olmadığını bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.
 • Aday, başvuru esnasında vermiş olduğu e-posta adresi ve diğer iletişim adresleri ile ilgili değişiklikleri, ELÇİ ‘ye bildirmemesinden doğabilecek hak kayıplarından ELÇİ’nin sorumlu olmadığını bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.
 • Aday başvurmak istediği sınava, Başvuru Formu’nu eksiksiz doldurmakla yükümlüdür.
 • Sınav başvurusunun ELÇİ tarafından değerlendirilmesi sonucu, kabul edildiği takdirde sınava girme hakkının olduğunu bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.
 • Sınav başvurusunun ELÇİ tarafından değerlendirilip kabul edilmesine rağmen; sınav tarihi ve saatinde sınav yerinde bulunmadığı takdirde sınav hakkını kullandığını bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.
 • Aday, ELÇİ belgelendirme kapsamında bulunan sınava ilişkin Başvuru Formunu doldurup, sınava ilişkin ücretleri ödemesi ve başvurunun ELÇİ tarafından değerlendirilip onaylanması sonrası, başvurunun onay tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurduğu kapsamda ELÇİ‘nin açmış olduğu sınavlara hangi sebeple olursa olsun Aday Başvuru Formu ile başvuruda bulunmaması ve girmemesi durumunda, sınavlara ilişkin ödemiş olduğu ücreti ELÇİ’den geri iade istemeyeceğini peşinen kabul etmekle yükümlüdür.
 • Aday, belgelendirme şartlarına uymakla, değerlendirme için gerekli her türlü bilgiyi ELÇİ’ye bildirmekle, belgelendirme programının şartlarına uygunluğunu objektif olarak kanıtlamakla ve özel şartlarına ilişkin hususları beyan etmekle yükümlüdür.
 • Aday, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği Madde 37’nin 4. Ve 5. Alt bentlerinde belirtilen usul esaslar dahilinde, girmiş olduğu sınavlarda başarısız olduğu takdirde ELÇİ’ ye başvuru esnasında ödemiş olduğu ücretlerin geri iadesinin talep edemeyeceğini bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.
 • Adayın ilk girdiği sınavda başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için, ilk sınav tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde ELÇİ tarafından açılan sınavlara başvurmadığı takdirde, sınav hakkını kaybedeceğini ve ELÇİ’ ye başvuru esnasında yatırılan ücretlerin geri iadesini talep edemeyeceğini bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.
 • İşsizlik ve belgelendirme ücretinin 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması halinde ilk girdiği sınavda başarısız olan aday, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için, ilk sınav tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde ELÇİ tarafından açılan sınavlara başvurmadığı takdirde, sınav hakkını kaybedeceğini ve ELÇİ’ye başvuru esnasında ödemiş olduğu ücretlerin geri iadesini talep etmeyeceğini bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.
 • Aday, Aday Sınav Başvuru Formu ile başvurusunu yaptığı ve sınava girme hakkını kazandığı sınavla ilgili olarak; geçerli nüfus cüzdanı, sürücü belgesi (ehliyet) veya pasaportu vb. olmadan sınava giremeyeceğini, sınav hakkını kaybedeceğini bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.
 • Aday, sınavlar sırasında sınavlarla ilgili olan ve kendisine bildirilen kurallara uymadığı takdirde sınavının iptal edileceğini ve ilgili sınav hakkını kaybedeceğini bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.
 • Aday, girmiş olduğu ulusal yeterlilik sınavlarında başarılı olup Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazandığında, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun o yıl ile ilgili olarak yayınlamış olduğu belge basım ücretinin, başvuru sırasında yatırmış olduğu sınav ücretinin dışında olduğunu ve belgelendirme kararının alınmasından sonra ELÇİ’ ye  ayrıca ödemesi gerektiğini bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.
 • Aday, girmiş olduğu ulusal yeterlilik sınavlarında başarılı olup belge almaya hak kazandığında, Mesleki Yeterlilik Belgesini alabilmek için ELÇİ tarafından hazırlanan Belge Kullanım Sözleşmesini imzalamak zorunda olduğunu bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.
 • Aday, gireceği sınavlarda ilgili olarak sınavların sorularını ve cevaplarını, sınavların uygulanması esnasında elde ettiği bilgiler hakkında üçüncü taraflarla herhangi bir bilgi paylaşımında bulunmayacağını ve paylaştığı takdirde ELÇİ’nin konuyla ilgili yasal işlem başlatma hakkının olduğunu bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.
 • Aday, ELÇİ’ ye vermiş olduğu kişisel bilgi ve belgelerinin; ELÇİ tarafından MYK ve TÜRKAK’ a aktarılacağını bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.
 • Aday, sınavlar sırasında İş Sağlığı ve Güvenliği kurallarına uymakla yükümlüdür. Sınavın güvenliğini tehdit edecek düzeyde herhangi bir kural ihlali durumunda sınav yapıcı tarafından, hakkında tutanak tutulup sınavının iptal edileceğini bilmek ve kabul etmekle yükümlüdür.
 • Aday, kimliğini doğrulamaktan, Sınav alanında izinsiz her türlü yardım sağlayıcı hususlardan uzak durmaktan, gizliliği olan sınav materyallerini başkalarına vermemekten veya hileli sınav teşebbüslerine katılmamaktan sorumludur/yükümlüdür. İmza ile beyan edilen bu sözleşme, gizliliğe uyacağını beyan eden ve yukarıda belirtilen hususlara taahhütlerini gösteren bir sözleşmedir.

3.2.     ELÇİ’ ye Ait Hak ve Yükümlülükler

 • Aday, ELÇİ belgelendirme kapsamında bulunan sınava ilişkin Başvuru Formu doldurup, sınava ilişkin ücretleri ödemesi ve başvurunun ELÇİ tarafından değerlendirilip onaylanması sonrası, başvurunun onay tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurduğu kapsamda ELÇİ’nin açmış olduğu sınavlara hangi sebeple olursa olsun Aday Başvuru Formu ile başvuruda bulunmaması ve girmemesi durumunda, sınavlara ilişkin ödemiş olduğu ücreti ELÇİ’den geri iade isteyemez. ELÇİ’ nin bu durumda aday tarafında ödenmiş olan sınav ücretini, adaya geri iade etmeme hakkı vardır.
 • ELÇİ, Mesleki Yeterlilik Kurumu Sınav, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği Madde 37’ nin 4. Ve5. Alt bentlerinde belirtilen usul esaslar dahilinde; aday girmiş olduğu sınavlarda başarısız olduğu takdirde, başvuru esnasında ELÇİ’ ye ödenen sınav ücreti adaya iade etmeme hakkına sahiptir.
 • İlk girdiği sınavda başarısız olan adayın, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için, ilk sınav tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde ELÇİ tarafından açılan sınavlara başvurmadıkları takdirde, sınav haklarını kaybedeceğinden başvuru esnasında ELÇİ’ ye ödenen sınav ücretini adaya iade etmeme hakkına sahiptir.
 • Sınav ve belgelendirme ücretinin 25.08.1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması halinde ilk girdiği sınavda başarısız olan aday, başarısız olduğu yeterlilik birimleri ve sınav türleri için, ilk sınav tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde ELÇİ tarafından açılan sınavlara başvurmadığı takdirde, sınav haklarını kaybedeceğinden başvuru esnasında ELÇİ’ ye ödenen sınav ücretini adaya iade etmeme hakkına sahiptir.
 • ELÇİ, belgelendirme hizmetleri kapsamında açmayı planladığı ve açmış olduğu sınavları, resmi internet sitesi olan elcibelgelendirme.com adresinden Sınav Takvimi ile duyuru şeklinde adaylara duyurmaktadır. Adaylar girecekleri sınav ve/ veya sınavları buradan takip etmekle yükümlüdürler. ELÇİ’nin bunun dışında adaylara bir duyuru yöntemi kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 • ELÇİ, adayın sınav anında sınavla ilgili kurallara uymaması durumunda, sınavını sonlandırma ve iptal edip sınavdan çıkarma hakkına her zaman sahiptir.
 • Aday, girmiş olduğu sınavlara ilişkin bilgi ve belgeleri üçüncü taraflara herhangi bir şekilde paylaştığı takdirde ELÇİ’nin aday hakkında yasal işlem başlatma hakkı vardır.
 • ELÇİ sınavlarla ilgili olarak, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yayımlamış olduğu usul esaslar dahilinde sesli ve görüntülü kamera alma hakkına sahiptir.
 • ELÇİ, Elektronik ticaretin düzenlemesi hakkında kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine göre, adaylara ve sınavları geçip belge almaya hak kazanan belgelendirilmiş kişilere, sınav süreci ve belgelendirme süreci dahil her türlü reklam, tanıtım ve mesleki yeterlilik sistemi bilgilendirme faaliyetlerini e-posta yoluyla yapma hakkına sahiptir.
 • ELÇİ, sınav ve belgelendirme süreçlerinin tarafsızlığını ve güvenilirliğini sağlayacak önlemleri almakla yükümlüdür.
 • ELÇİ, sınavların uygulaması esnasında iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alındığını güvence altına almakla yükümlüdür.
 • ELÇİ, yayımlamış olduğu sınavlara ilişkin ( sınav tarihi, sınav saati, sınav yeri, vb.) her zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir. Ancak bu değişiklikleri yaptığı takdirde, resmi internet sitesinden yayımlamak ve ilgili sınava başvuran adaylara e-posta yoluyla bilgi vermekle yükümlüdür.
 • ELÇİ, sınav organizasyonlarında engelli veya itina gösterilmesi gereken kişiler için özel ihtiyaçlarını karşılamasına yönelik ilgili mevzuat ve düzenlemeler çerçevesinde, uygulanabilir olan önlemleri almakla yükümlüdür.

4. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

 • Aday, bu sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan her türlü anlaşmazlığın çözümlenmesi için yargı yoluna gitmeden önce, ELÇİ’ ye başvurmayı, gerektiğinde ELÇİ’nin itiraz ve şikâyet sürecini başlatmayı, bunlardan sonuç almadığı takdirde, yargı yoluna gitmeyi kabul eder.
 • Taraflar çözüm bulunamayan anlaşmazlıklarda yetkili mahkeme olarak İSTANBUL mahkemelerini kabul eder.

5. SÖZLEŞMENİN TANINMASI

 • 5.1.     İş bu sözleşme 5 (beş) maddeden ibaret olup,2 (iki) nüsha olarak tanzim edilmiştir. Taraflarca birlikte okunarak her sayfası paraflanmak ve son sayfası imzalanmak sureti ile sözleşmede belirtilen şartlar karşılıklı olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir.

Call Now ButtonHemen Ara