Kamyon Şoförü

1. ULUSAL YETERLİLİĞİN ADI / SEVİYESİ / REVİZYON NO: Kamyon Şoförü (Seviye 3) Rev.00
2. ULUSAL YETERLİLİĞİN KODU 17UY0326-3
  3. ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI: Bu ulusal yeterliliğin amacı Kamyon Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; – Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, – Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, – Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
4. REFERANS DOKÜMANLAR ·  13UMS0379-3 Kamyon Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
5. YETERLİLİK BİRİMLERİ ·  Zorunlu Birimler:
  • 17UY0326-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite
  • 17UY0326-3/A2: Araç Kontrolü ve Eşya Taşıma
6. BELGELENDİRME BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ÖN ŞARTLAR: Kamyon Şoförünün (Seviye 3); – 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine, – SRC 4 mesleki yeterlilik belgesine, – Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması ve – Uyuşturucu, silah, insan ve gümrük kaçakçılığı ile terör suçlarından dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza almamış olması gerekmektedir.
    7. BELGE BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR ·  Nüfus Cüzdanı /Ehliyet/Pasaport Fotokopisi, ·   Yatırılan sınav ücreti dekontu ·  “Birim Tamamlama” veya “Yatay /Dikey Geçiş” başvurusu yapanlar için, başvurdukları ulusal yeterlilik ile ilgili Sahip oldukları Mesleki Yeterlilik Belgeleri, ·  Sürücü Belgesi Fotokopisi, ·  Adli Sicil Kaydı Belgesi, ·  Psikoteknik Test Raporu ·  SRC 4 Mesleki Yeterlilik Belgesi
8. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Teorik Sınav YETERLİLİK BİRİMİ SORU SAYISI SÜRE (DAKİKA) GEÇME NOTU
17UY0326-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite 20 40 % 60
17UY0326-3/A2: Araç Kontrolü ve Eşya Taşıma 20 40 % 60
Performansa Dayalı Sınav YETERLİLİK BİRİMİ GEÇME NOTU
17UY0326-3/A2: Araç Kontrolü ve Eşya Taşıma   %80
Teorik ve Pratik Sınavlar ·   Teorik sınav, Ulusal Yeterliliklerde bulunan “Bilgiler” kontrol listesine göre hazırlanan sorularla gerçekleştirilir. En az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. ·   Performans sınavı, Ulusal Yeterliliklerdeki “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.
9. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN DİĞER KOŞULLAR Yeterlilik biriminin geçerlilik süresi birimin başarıldığı tarihten itibaren 2 yıldır. Adayın kendi ve diğer kişilerin can güvenliğini tehlikeye sokacak bir davranış göstermesi halinde sınava son verilir.
10.  BİRİMLERİN GRUPLANDIRILMA ALTERNATİFLERİ
11. BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ: Kamyon Şoförü (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
12. BELGE GÖZETİM SIKLIĞI: Belge geçerlilik süresi içerisinde adaylar gözetime tabi tutulur. Adayın performansı belge aldığı tarihten itibaren 2. yıl ile 3. yıl arasında çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması ile gözetim gerçekleştirilir.
13. YENİDEN BELGELENDİRME:   Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı “10- Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları” bölümünde belirtilen belgeleri sunmak koşuluyla, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
14. SINAVI YAPACAK PERSONELİN NİTELİKLERİ       Değerlendiricilerin aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekmektedir: – Kamyon şoförlüğüne ilişkin eğitim veren kurum ve kuruluşlarda az 3 yıl eğitmen olarak çalışmış olmak. – En az lisans mezunu olmak kaydıyla kamyon şoförü olarak en az 2 yıl görev yapmış olmak. – En az önlisans mezunu olmak kaydıyla kamyon şoförü olarak en az 3 yıl görev yapmış olmak. – En az lise mezunu olmak kaydıyla kamyon şoförü olarak en az 5 yıl görev yapmış olmak.
 
Call Now ButtonHemen Ara