izmir escort

Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI


ELÇİ BELGELENDİRME SERTİFİKASYON LİMİTED ŞİRKETİ


Personel Belgelendirme Yönetim Sistemi çerçevesinde yürüttüğü faaliyetleri gerçekleştirirken aşağıdaki politikaları benimsemiştir:

 

FIRSAT EŞİTLİĞİ POLİTİKASI

 • Belgelendirmede temel şartları belirterek, başvurmak isteyen herkesin ulaşmasını sağlamak,
 • Belgelendirme faaliyetlerini, başvuran kişiye veya kuruluşun büyüklüğüne bağlı olamadan, herkese eşit imkan ve adil ücret ile sunmak,
 • Ayrımcılığın önlenmesine ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,
 • Herkes için ölçme ve değerlendirilme imkânına erişim sağlamak,
 • Özel gereksinimleri bulunan adayların ihtiyaçlarını dikkate almak,
 • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirmesinin geçerli ve güvenilir olmasını ve herhangi bir kişinin veya grubun diğerlerinden daha avantajlı veya dezavantajlı hale getirilmemesini sağlamak

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE YÖNELİK POLİTİKA

 • Vizyon ve misyonumuz doğrultusunda objektif, bağımsız, adil, şeffaflık ve gizlilik ilkelerinden ödün vermeden talepleri zamanında karşılamak,
 • Belgelendirme ve inceleme hizmetleri konusunda, tarafsızlığı ve bağımsızlığı etkilememek,
 • Tarafsızlığı tehlikeye atacak herhangi bir baskıya (ticari, mali, vb.) izin vermemek,
 • Belgelendirme hizmetini, her zaman uygun şartlarda, ulusal veya uluslararası mevzuatlara ve Mesleki standartlara ve Ulusal yeterliliklere uygun olarak vermek,
 • UMY ve UY’lerde belirtilen koşullar dışında herhangi özel veya ek koşul talep etmemek,
 • Belgelendirme sürecinde, elde edilen bilgilerin gizliliğini korumak,
 • Tüm çalışanlar ile verilere dayalı karar vermek, kaliteli hizmet bilincinin benimsenmesini sağlamak, kaliteli hizmetin sürekliliğinin ve gelişiminin sağlamak için faaliyetlerde bulunmak,
 • Personele her yıl bilgilendirme eğitimleri düzenleyerek, konusunda uzman personel ile zamanında, hatasız ve tarafsız hizmet vermek,
 • Ölçme ve değerlendirme prosedürlerinin açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını sağlanmak,
 • Ölçme ve değerlendirme kayıtlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlamak,
 • Değerlendirme kararlarının tarafsız, geçerli ve güvenilir olmasını sağlanmak,
 • Görevin kötüye kullanılması veya yanlış uygulamaların olması ihtimalini en aza indirecek ölçme ve değerlendirme prosedürlerini geliştirmek,
 • Değerlendirme kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlanmak,
 • Ölçme ve değerlendirmenin mevzuata göre doğru ve uygun şekilde yapılmasını sağlamak için gereken tüm kaynakları temin etmek

 

KALİTE GÜVENCESİNİN SAĞLANMASI POLİTİKASI

 • Kalite yönetim sistemimizi TS EN ISO/IEC 17024 standardının gereklerini yerine getirecek şekilde dokümante etmek, belgelendirilmek ve sürekli iyileştirmek,
 • İş süreçlerimizin özdeğerlendirme süreci ile gözden geçirilerek, performansımızı geliştirecek önleyici yaklaşımları belirlemek
 • Akreditasyon ve yetkilendirme kuralları çerçevesinde yüksek kalitede, etkin ve sürdürülebilir hizmet sunulmasını sağlamak,
 • Yetki kapsamındaki ulusal yeterliliklerin ve yeterlilik birimlerinin ölçme ve değerlendirmesindeki kalite standardının sürdürülmesi için kurumsal düzeyde kontrolleri sağlamak

 

İÇ DOĞRULAMA POLİTİKASI

 • Değerlendiriciler arasında tutarlılığı sağlamak ve sadece başarılı bireylerin belgelere ulaşabilmesini teminat altına almak için iç doğrulama faaliyetlerini yürütmek,
 • İç doğrulamanın geçerli ve güvenilir olmasını ve tüm değerlendiriciler ile tüm ulusal yeterlilik faaliyetlerini kapsamasını sağlamak,
 • İç doğrulama prosedürünün açık, adil ve önyargıdan uzak olmasını sağlamak,
 • İç doğrulama kararlarının doğru ve ayrıntılı şekilde kayıt altına alınmasını sağlanmak

 

İTİRAZ VE ŞİKÂYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ POLİTİKASI

 • Kuruluşumuz itiraz ve şikayetin ele alınması sürecinin tüm aşamalarında alınan bütün kararlardan sorumludur.
 • İtirazların kabulü, soruşturması ve kararı, itiraz edene karşı ayrımcı bir uygulamaya yol açmaması prensip olarak benimsenmiştir. Bu nedenle itirazların, yapılan faaliyetten bağımsız kişilerce incelenmesi sağlanır.
 • Adaylardan gelen itirazlar ve şikayetler yapıcı, tarafsız ve hızlı bir şekilde değerlendirilir.
 • Ulusal yeterliliklerin ölçme ve değerlendirme kararlarını bir adayın sorgulayabilmesini veya bu kararlara itiraz edebilmesini sağlamak,
 • Tüm adayları itiraz/şikâyet politikası ve prosedürüne ilişkin olarak bilgilendirmek,
 • Öncelikli olarak itirazda bulunan aday ve ilgili değerlendiricinin uzlaşmaya varmalarını sağlamak,
 • Aşamalı bir temyiz prosedürünü işletmek,
 • Açıklık ve adilliğin sağlanması için her itiraz/şikâyeti standardize etmek ve kayıt altına almak,
 • Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından istendiğinde araştırılabilmesi için her itiraz/şikâyet kaydını saklamak
 • Belgelendirme kuruluşumuz, şikayetlerin ve itirazların ele alınması sürecinde kişi ve şikayet/itirazın ne olduğu konularındaki gizlilik şartlarına bağlı kalır.

 

BELGELERİN KÖTÜYE KULLANIMINI (MALPRACTİCE) ENGELLEMEYE YÖNELİK POLİTİKA

 • Belgelerin personel veya adaylar tarafından kötüye kullanma riskini tanımlayarak en aza indirgemek,
 • Öne sürülen her kötüye kullanma iddiasına hızlı ve tarafsız olarak yanıt vermek,
 • Açıklık ve adillik sağlamak için her kötüye kullanma soruşturmasını standardize etmek ve kayıt altına almak,
 • Kötüye kullanma durumunun (veya teşebbüslerinin) kanıtlandığı olaylarda mevzuata ve sözleşmelere uygun yaptırımlarda bulunmak

 

RİSK YÖNETİMİ POLİTİKASI

 • Belgelendirme faaliyetlerinin güvenliği, tarafsızlığı ve gizliliğini olumsuz etkileyebilecek tehlikeleri analiz ederek riski azaltmak, iptal etmek
 • Çalışanlarımızın ve adayların iş sağlığı ve güvenliğini olumsuz etkileyebilecek tehlikeleri analiz ederek riski azaltmak, iptal etmek

 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

 • Faaliyetlerimizin tehlike ve risklerini periyodik olarak gözden geçirmek,
 • İşyerinde sağlık ve güvenlik risklerini belirlemek, minimize etmek,
 • Tüm çalışanların güvenli ve yeterli derecede çalışabilmesi için gereken eğitim ve bilgiyi sunmak
 • İşyeri içerisinde kaza ve yaralanma vakalarının azaltılması veya bertaraf edilmesi için gereken önlemlerin alınması,
 • Çalışanlar, adaylar, tedarikçiler, ziyaretçiler için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak,
 • Tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği hususlarına yeterince dikkat edilmesini sağlamak,
 • Personelin, adayların, ziyaretçilerin, denetçilerin, yüklenicilerin ve diğer personelin hem kendilerine hem de birbirlerine karşı iş sağlığı ve güvenliği açısından yasal yükümlülükleri bulunduğunu belirtilmek,
 • İş sağlığı ve güvenliği kontrol önlemleri ve acil durum prosedürlerinin yürürlükte ve etkili olmasının, gerektiği şekilde kullanılmasının, izlenmesinin ve sürdürülmesinin sağlanması amacıyla yıllık denetimler gerçekleştirilmek,
 • İşyerinde sağlık ve güvenliği sağlamaya yönelik mevzuat ve Kurum’un ilaveten talep ettiği tüm hususlara uyacak şekilde yeterli ve uygun bina, ekipman ve tesis sağlanması,
 • İş sağlığı ve güvenliğini etkileyen hususlara ilişkin olarak personele ve adaylara danışmak,
 • Güvenli çalışma sistemlerini uygulamak ve risk teşkil eden durumlar kontrol altında tutmak,
 • İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin iyi uygulamaların güncel olarak uygulanması ve tüm ilgili mevzuat ve yol gösterici nitelikteki idari yönlendirmelere uyulmasının sağlanması

 

UYGUN OLMAYAN FAALİYETLERE YÖNELİK POLİTİKA

 • MYK mevzuatları ve TURKAK standartlarına uygun olmayan faaliyetleri yapmamak, yapılmasına izin vermemek
 • Dokümante edilmiş prosedürlerin, politikaların ve hedeflere uygun olmayan faaliyetlerin tespiti için denetim ve kontrol faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Uygun olmadığı tespit edilen faaliyetlerin giderilmesi ve tekrarlanmaması için düzeltici ve önleyici faaliyetler gerçekleştirilmesini sağlamak

 

PERSONEL EĞİTİMİ VE GELİŞTİRME POLİTİKASI;

 • Tüm personelin, tam potansiyellerini ortaya çıkaracak şekilde, görev tanımları ile tutarlı olarak, yüksek standartta çalışmasını sağlayacak bilgi, beceri ve uzmanlık sahibi olmasını sağlamak,
 • Tüm personelin eğitim ve gelişim ihtiyaçlarının bu politika doğrultusunda değerlendirilmesini ve karşılanmasını sağlamak,
 • Tüm yeni personelin, ekibe katıldığında uygun uyum eğitimini almasını sağlanmak,
 • İstihdam edilen tüm personele işe başlamalarından önce uygun iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek
 • Tüm personele eğitim ve gelişim fırsatlarının sağlanmasında eşit olarak yaklaşmak ve tüm personel ihtiyaçları doğrultusunda eğitim ve gelişim fırsatlarına eşitlik içerisinde erişim sağlamak

 

TARAFSIZLIĞIN SAĞLANMASI VE HER TÜRLÜ ÇIKAR ÇATIŞMASININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK POLİTİKA;

 • Yöneticiler, çalışanlar, dışarıdan hizmet sağlayanlar ve hizmet sunulanlar arasında gerçekleşme ihtimali bulunan olası her türlü çıkar veya ilgi çatışmasına yönelik tedbirleri almak ve prosedürleri bu doğrultuda işletmek,
 • Öngörülemeyen çıkar çatışması durumlarının ortaya çıkması halinde tarafsızlığı güvence altına alacak şekilde harekete geçmek ve ilgili durumları şeffaf bir şekilde kayıt altına almak,
 • Çalışanlara aşırı iş yüklenmesi nedeni ile asli vazifelerine, yapacakları inceleme ve değerlendirmelere yeteri kadar zaman ayıramamalarından kaynaklanan zaman çatışması durumunu en aza indirgemek,
 • Sınav görevlilerinin kan bağı ya da yakın ilişkisi olan kişilerin sınavlarını yapmaları halinde oluşabilecek kan bağı ya da yakınlık çelişkisi durumunu ortadan kaldırmak,
 • Çalışanların disiplin ve tutumlarından kaynaklanan ölçme değerlendirme faaliyetleri ile belgelendirme kararlarının etkilenmemesine yönelik tedbir almak,
 • Finansal çıkarların, gelir ve kâr beklentilerinin hiçbir belgelendirme kararını etkilememesi için önlem almak.                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                             GENEL MÜDÜR 

                                                                                     MEHMET TALHA ELÇİ