izmir escort

Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü

1. ULUSAL YETERLİLİĞİN ADI / SEVİYESİ / REVİZYON NO: Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü (Seviye 3)
2. ULUSAL YETERLİLİĞİN KODU 17UY0329-3
  3. ULUSAL YETERLİLİĞİN AMACI: Bu ulusal yeterliliğin amacı Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü (Seviye 3) mesleğinin eğitim almış ve nitelik kazandırılmış kişiler tarafından yürütülmesi ve çalışmalarda kalitenin artırılması için; – Adayların sahip olması gereken nitelikleri, bilgi, beceri ve yetkinlikleri tanımlamak, – Adayların, geçerli ve güvenilir bir belge ile mesleki yeterliliğini kanıtlamasına olanak vermek, – Eğitim sistemine, sınav ve belgelendirme kuruluşlarına referans ve kaynak oluşturmaktır.
4. REFERANS DOKÜMANLAR ·  13UMS0378-3 Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı ·  13UMS0377-3 Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) Ulusal Meslek Standardı
5. YETERLİLİK BİRİMLERİ ·  Zorunlu Birimler: ·  17UY0328-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite ·  17UY0329-3/A2: Sefere Hazırlık ve Otobüsle Sefer Yapılması
6. BELGELENDİRME BAŞVURUSU İÇİN GEREKEN ÖN ŞARTLAR: ·         Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförünün (Seviye 3); ·         – 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine, ·         – Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması ve ·         – Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102.,“Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.
    7. BELGE BAŞVURUSU İÇİN İSTENEN EVRAKLAR ·  Nüfus Cüzdanı /Ehliyet/Pasaport Fotokopisi, ·   Yatırılan sınav ücreti dekontu ·  “Birim Tamamlama” veya “Yatay /Dikey Geçiş” başvurusu yapanlar için, başvurdukları ulusal yeterlilik ile ilgili Sahip oldukları Mesleki Yeterlilik Belgeleri, ·  Sürücü Belgesi Fotokopisi, ·  Adli Sicil Kaydı Belgesi, ·  Psikoteknik Test Raporu
8. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
Teorik Sınav YETERLİLİK BİRİMİ SORU SAYISI SÜRE (DAKİKA) GEÇME NOTU
17UY0328-3/A1: İSG, Çevre ve Kalite 20 40 % 60
17UY0329-3/A2: Sefere Hazırlık ve Otobüsle Sefer Yapılması 20 40 % 60
Performansa Dayalı Sınav YETERLİLİK BİRİMİ GEÇME NOTU
17UY0329-3/A2: Sefere Hazırlık ve Otobüsle Sefer Yapılması   %80
Teorik ve Pratik Sınavlar ·         Teorik sınav, Ulusal Yeterliliklerde bulunan “Bilgiler” kontrol listesine göre hazırlanan sorularla gerçekleştirilir. En az yirmi (20) soruluk 4 seçenekli çoktan seçmeli ve her biri eşit puan değerinde yazılı sınav uygulanır. Çoktan seçmeli sorularla düzenlenmiş sınavda yanlış cevaplandırılan sorulardan herhangi bir puan indirimi yapılmaz. Sınavda adaylara her soru için ortalama iki (2) dakika zaman verilir. Yazılı sınavda soruların en az %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. ·         Performans sınavı, Ulusal Yeterliliklerdeki “Beceri ve Yetkinlikler” kontrol listesine göre gerçekleştirilir. Adayın, performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.
9. ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN DİĞER KOŞULLAR Yeterlilik belgesi alınabilmesi için adayların, tüm birimlerden başarılı olmaları gerekmektedir.
10.  BİRİMLERİN GRUPLANDIRILMA ALTERNATİFLERİ
11. BELGE GEÇERLİLİK SÜRESİ: Şehir İçi Toplu Taşıma Otobüs Şoförü (Seviye 3) mesleki yeterlilik belgesinin geçerlilik süresi 5 yıldır.
12. BELGE GÖZETİM SIKLIĞI: 6 ayda bir çalıştığı firmada işe devam ettiğine dair yazı veya bağımsız olarak çalıştığını gösterir kanıt sunması.
13. YENİDEN BELGELENDİRME:   Beş (5) yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı “10- Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları” bölümünde belirtilen belgeleri sunmak koşuluyla, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur; a) 5 yıl belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması, b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan performansa dayalı sınavların (P1) yapılması. Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.
14. SINAVI YAPACAK PERSONELİN NİTELİKLERİ       Değerlendiricilerin aşağıdaki şartlardan en az birini sağlaması gerekmektedir: – Şehir içi toplu taşıma otobüs şoförlüğüne ilişkin eğitim veren kurum ve kuruluşlarda en az 3 yıl eğitmen olarak çalışmış olmak. – En az lisans mezunu olmak kaydıyla şehir içi toplu taşıma otobüs şoförü olarak en az 2 yıl görev yapmış olmak. – En az önlisans mezunu olmak kaydıyla şehir içi toplu taşıma otobüs şoförü olarak en az 3 yıl görev yapmış olmak. – En az lise mezunu olmak kaydıyla şehir içi toplu taşıma otobüs şoförü olarak en az 5 yıl görev yapmış olmak. Yukarıdaki özelliklerden en az birine sahip olan ve ölçme ve değerlendirme sürecinde görev alacak değerlendiricilere; ilgili alanda yetkilendirilmiş kuruluşlar tarafından mesleki yeterlilik sistemi, kişinin görev alacağı ulusal yeterlilik(ler), ilgili uluslararası/ulusal meslek standart(lar)ı, ölçme-değerlendirme ve ölçme-değerlendirmede kalite güvencesi ve İSG konularında eğitim sağlanmalıdır.